Uchwała Nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jakubów