OGŁOSZENIE

 

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jakubowie

Jakubów  55   ;    05 – 306   Jakubów   ;   tel./fax. (0-25) 75 79 161

ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie dowożenia uczniów do Szkoły

 Podst.  w Jakubowie,  Wiśniewie  i  Gimnazjum  w  Jakubowie w roku szkolnym 2010/11.

Termin wykonania zamówienia  –  do   24 czerwca 2011 roku.

Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  odebrać  w  siedzibie  Zespołu  tj. budynek Urzędu Gminy Jakubów,  pok. nr 6 w godz. 800-1500

Zamawiający  zamieścił  również  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nastronie internetowej  ugjakubow.bip.org.pl

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie dowożenia uczniów do w/w placówek szkolnych z terenu gminy, oraz do punktów przedszkolnych,  zwiezienie dzieci rano na godz. 800    i  odwiezieniu ich po zajęciach do domu o godz. 1300  i  1430 .  Konkretne godz. oraz ilość kursów popołudniowych w danym dniu nauki zostanie ustalona i podana po opracowaniu planów lekcji w poszczególnych szkołach. Planowana liczba dowożonych uczniów na poszczególnych trasach od  35 do 55 osób.   Orientacyjna długość trasy dziennej 294 km.Wartość zamówienia nie przekracza  60 tys. euro.

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza  składania ofert częściowych, oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest P. Bogusław Dziedzic – kierownik,  pracujący w godz.  800 - 1500 .

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24, oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert :   cena  -  100%.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 20 sierpnia 2010 roku do godz. 1200,   z dopiskiem  „Dowożenie uczniów do Szkół na terenie gminy Jakubów”,  oraz   „Nie otwierać przed dniem  20.08.2010 roku”.

Otwarcie ofert i rozpatrzenie przetargu  nastąpi  20.08.2010r., o godz. 1400, w budynku Urzędu Gminy,  w pok. nr 13.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ...............................................................