Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Dowóz destruktu asfaltowego na drogi gminne

 

                 Wójt Gminy Jakubów ogłasza przetarg nieograniczony na  Dowóz  destruktu asfaltowego na drogi gminne o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8

 

Termin wykonania zamówienia  - do  15 września  2011 roku.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 11 w godz. 800 - 1500.

 

Zamawiający zamieścił również  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej  www.jakubow.pl

 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozplantowanie wraz z wyrównaniem  na  

     wskazanych drogach gminnych około 1 072  tony destruktu asfaltowego.

2. Destrukt należy dostarczyć do następujących miejscowości: Antonina, Izabelin, Józefin,

    Mistów, Moczydła, Rządza, Wiśniew, Brzozówka, Przedewsie, Budy Kumińskie,

    Aleksandrów, Leontyna.

3. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

P. Jacek Biaduń  tel. (25)7579190 w godz. 800 – 1500.

 

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   

 spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki,  

     udziału w postępowaniu:

  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności określonej przepisami ustawy ,
  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności, określone przepisami ustawy
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia,
  • wykonując zamówienie dysponować będą odpowiednim potencjałem technicznym (sprzętem)  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień

            publicznych oraz złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie tych warunków.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

     W przypadku składania oferty wspólnie Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika, który będzie

      upoważniony do:

  • reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
  • reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu.

 

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o  

     zamówienie,  każdy z Uczestników złoży, w załączeniu do oferty, dokumenty wymienione 

     w  punkcie  XII  jako dowód potwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

4. Wykonawca  może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

     zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych  innych podmiotów,  

     niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia

i wymagane dokumenty składające się na ofertę, celem potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu.

 

Ocena spełnienia w/w warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg. formuły „spełnia-nie spełnia”

 

Nie spełnienie chociażby jednego wymaganego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena  100%

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 11 w terminie do dnia

28 czerwca 2011 do godz. 1030.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28 czerwca 2011 r o godz. 1100  w Urzędzie Gminy Jakubów  pok. Nr 13.

 

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Jakubów, dnia  15 czerwca  2011 r

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta dowozu materiału na drogę (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Druk oferty (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Albina Wolszczak
Data wprowadzenia:2011-06-15 13:36:53
Opublikował:Albina Wolszczak
Data publikacji:2011-06-15 13:36:53
Ostatnia zmiana:2011-06-15 13:36:53
Ilość wyświetleń:2578

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij