OGŁOSZENIE

 

                 Wójt Gminy Jakubów ogłasza przetarg nieograniczony na  Modernizację dróg gminnych w miejscowości Budy Kumińskie i Aleksandrów o wartości szacunkowej powyżej 14 000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8

 

Termin wykonania zamówienia  - do  15 września  2011 roku.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr  4 w godz. 800 - 1500.

 

Zamawiający zamieścił również  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej  www.jakubow.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

1. Modernizacji drogi gminnej w miejscowości Budy Kumińskie:

    a/ wykonaniu podbudowy z kruszonki betonowej na odcinku 0,43 km, grubość po

        zagęszczeniu 15 cm

    b/ wykonaniu podbudowy z destruktu  na odcinku 0,43 km, grubość po zagęszczeniu 5 cm

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- nawierzchnia podbudowy z kruszonki betonowej – 1 720,00 m2

- powierzchnia podbudowy z destruktu  – 1720,00 m2

 

2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów:

    a/ wykonaniu podbudowy z kruszonki betonowej na odcinku 1,25 km, grubość po

        zagęszczeniu 15 cm

    b/ wykonaniu podbudowy z destruktu  na odcinku  1,25 km, grubość po zagęszczeniu 5 cm

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- nawierzchnia podbudowy z kruszonki betonowej – 3 750,00 m2

- powierzchnia podbudowy z destruktu  – 3 750,00 m2

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

P. Jacek Biaduń  tel. (25)7579190 w godz. 800 – 1500.

 

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   

 spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki,  

     udziału w postępowaniu:

  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności określonej przepisami ustawy ,
  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności, określone przepisami ustawy
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia,
  • wykonując zamówienie dysponować będą odpowiednim potencjałem technicznym (sprzętem)  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień

            publicznych oraz złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie tych warunków.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

     W przypadku składania oferty wspólnie Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika, który

      będzie upoważniony do:

  • reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
  • reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu.

 

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o  

     zamówienie,  każdy z Uczestników złoży, w załączeniu do oferty, dokumenty wymienione 

     w  punkcie  XII  jako dowód potwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

4. Wykonawca  może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

     zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych  innych podmiotów,  

     niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia

i wymagane dokumenty składające się na ofertę, celem potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu.

 

Ocena spełnienia w/w warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg. formuły „spełnia-nie spełnia”

 

Nie spełnienie chociażby jednego wymaganego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena  100%

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 4 w terminie do dnia

27 lipca 2011 do godz. 1030.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  27  lipca  2011 r o godz. 1100  w Urzędzie Gminy Jakubów  pok. Nr 13.

 

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Jakubów, dnia  12 lipca  2011 r