Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na „Rozbudowę sieci wodociągowej w kierunku oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym gmina Jakubów”

OGŁOSZENIE

 

                 Wójt Gminy Jakubów ogłasza przetarg nieograniczony na  „Rozbudowę sieci wodociągowej w kierunku oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym gmina Jakubów”

 

 

Termin wykonania zamówienia  - od daty podpisania umowy do dnia  15 listopada 2011 r

 

Wartość zamówienia  -  pow. 14 000 Euro   a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 5 w godz. 800 - 1500.

 

Zamawiający zamieścił również  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej  www.jakubow.pl

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Rozbudowie sieci wodociągowej w kierunku oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym gm. Jakubów.

1.      Włączenie do  wodociągu PVC  Ø 160 mm

2.      Sieć wodociągowa z rur PEHD

- łączna długość  wodociągu  495 m, Ø 110

- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 150, szt. 2

- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 100, szt. 1

                  - hydranty p.poż. nadziemne Ø 80 (zasuwy w komplecie) szt. 3

      3.     Przejście wodociągu pod rzeką Mienia

               - 2 x przewiert sterowany w rurach osłonowych Ø 200 mm

                - łączna długość przewiertów 20.80 m

zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę /do wglądu w siedzibie Zamawiającego/

 

Wspólny Słownik Zamówień   45.20.00.00-9,  45.10.00.00-8

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych ani wariantowych.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

P. Zbigniew Marusa  tel. (025)7579150 w godz. 800 – 1500.

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających /art.67 ust.1 pkt.6/

Brak

 

 

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   

 spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące  

     warunki,  udziału w postępowaniu:

  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności określonej przepisami ustawy
  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności, określone przepisami ustawy
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia,
  • wykonując zamówienie dysponować będą odpowiednim potencjałem technicznym (sprzętem)  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień  publicznych oraz złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie tych warunków.

 

 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

     W przypadku składania oferty wspólnie Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika, który   

      będzie upoważniony do:

  • reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
  • reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu.

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o  

     zamówienie,  każdy z Uczestników złoży, w załączeniu do oferty, dokumenty wymienione

     w  punkcie  XII   jako dowód potwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

4. Wykonawca  może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

     zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych  innych podmiotów,  

     niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W tym celu   

    Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował

     zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym

     celu pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  

     zasobów na okres korzystania z nich  przy wykonywaniu zamówienia.

 

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia

i wymagane dokumenty składające się na ofertę, celem potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu.

 

Ocena spełnienia w/w warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg. formuły „spełnia-nie spełnia”

 

Nie spełnienie chociażby jednego wymaganego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena  100%

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jakubów pok.Nr 4 w terminie do dnia

04  października  2011 do godz. 1030.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  04 października   2011 r o godz. 1100  w Urzędzie Gminy Jakubów  pok. Nr 13.

 

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Jakubów, dnia  19 września  2011 r

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Druk oferty (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie oferenta (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Albina Wolszczak
Data wprowadzenia:2011-09-19 14:10:14
Opublikował:Albina Wolszczak
Data publikacji:2011-09-19 14:10:14
Ostatnia zmiana:2011-09-19 14:10:14
Ilość wyświetleń:3110

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij