Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

PRZETARG NIEOGRANICZONy NA „SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO GMINY JAKUBÓW”

Jakubów: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO GMINY JAKUBÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jakubów, Jakubów 55, 05-306 Jakubów, woj. mazowieckie, tel. 025 7579190, faks 025 7579190.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jakubow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO GMINY JAKUBÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów należących do Gminy Jakubów 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09310000-5 - Elektryczność 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 2. Zamawiający przewiduje dostawy uzupełniające w wysokości do 20% wartości zamówienia, z terminem wykonania do 31.12.2012 r., w zakresie rzeczowym zgodnym z przedmiotem zamówienia

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.00.00.00-3, 09.31.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • udokumentują, że posiadają aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania wiedzy i doświadczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 •  
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jakubow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jakubów, Jakubów 55, 05-306 Jakubów pok. Nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jakubów, Jakubów 55, 05-306 Jakubów pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (108.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 (62.5kB) Zapisz dokument  
Formularz ofertowy (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz cenowy (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie art.22 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa Generalna (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa - energia czynna (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 oświadczenie (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 7 - oświadczenie (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 8 i 9 - Pełnomocnictwo (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz podwykonawców (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Albina Wolszczak
Data wprowadzenia:2011-11-21 14:42:31
Opublikował:Albina Wolszczak
Data publikacji:2011-11-21 14:42:31
Ostatnia zmiana:2011-11-21 14:42:31
Ilość wyświetleń:3186

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij