Jakubów, dnia 29 sierpnia 2008 r

DKP.3410-5/2008

 

     

 

                                         

I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                              

       

               Na podstawie art.92 ust.2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

29 stycznia 2004 roku /tekst jednolity Dz.U.z  2007 r Nr 223 poz. 1655 / uprzejmie zawiadamiamy, iż w wyniku przeprowadzonego  przetargu w trybie zapytania o cenę w dniu

29 sierpnia 2008 r na  dostawę opału na sezon grzewczy 2008/2009 dla Urzędu Gminy Jakubów oraz Szkół Podstawowych z  2 prawidłowo złożonych do przetargu ofert  została wybrana i zaakceptowana  oferta  firmy  Hurtownia  „HELRYB”  L i T Gąsior,

ul.Sobieskiego 22, 05-300 Mińsk Maz.za wynagrodzeniem brutto  584,00 zł za 1t węgla

i  640,00 zł za 1t  węgla ekologicznego EKO GROSZEK =   1 224,00 zł  za 1t węgla i węgla ekologicznego (Słownie: Jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery złote)  zgodnie  z kryterium oceny ofert  podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      Jednocześnie informuję, iż do przetargu  złożono 2 prawidłowe oferty a ich streszczenie obrazuje poniższa tabela zgodnie z  drukiem – ZP-21 

  

 

Numer oferty

Firma/nazwa/ lub nazwisko Wykonawcy

Ocena /liczba punktów/

cena 100%

 

1.

Hurtownia „HELRYB”

L i T Gąsior

ul. Sobieskiego 22

05-300 Mińsk Maz.

 

 

 

400

 

2.

PHU”TRANS-SŁAW”

Sławomir Gąsior

Męcin 73A

05-307 Dobre

 

 

376

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

A.Wolszczak

(025)7579190