Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

ds. Księgowości budżetowej

Jednostka: Urząd Gminy Jakubów

Data ogłoszenia: 2006-12-14 00:00:00

Termin składania dokumentów: 2007-01-05

Wprowadzono do BIP: 2008-08-19

Jedostka składająca ofertę: Urząd Gminy Jakubów

Stanowisko: ds. Księgowości budżetowej

Wykształcenie:

wykształcenie wyższe o kierunkach :    

administracja samorządowa , administracja , kierunki związane
z rachunkowością , finansami publicznymiWymagania związane ze stanowiskiem:

2. doświadczenie zawodowe :

     co najmniej 12 miesięczny staż pracy na stanowiskach związanych z księgowością lub finansami

3. umiejętności zawodowe:

     - znajomość ustaw o samorządzie gminnym, pracownikach     samorządowych, instrukcji kancelaryjnej dla gmin, Kodeksu     Postępowania Administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, podatku VAT oraz znajomość klasyfikacji budżetowej,
     - znajomość obsługi urządzeń biurowych tj. łącznic telefonicznych, ksero,     fax, poczta elektroniczna,
    - znajomość obsługi komputera w zakresie programu Word, Excel, Płatnik, Orfice,

4. predyspozycje osobowościowe:

    - uprzejmość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, asertywność, wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:


- znajomość języka obcego w stopniu podstawowym,
- prawo jazdy kat.BZakres obowiązków:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1) prowadzenie urządzeń księgowych zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości, zapewniając rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki, w tym kart dochodów budżetu, kart wydatków i kosztów,
2) prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli, uzgadnianie sald, itp.
3) bieżąca rejestracja operacji gospodarczych oraz właściwe ich udokumentowanie w porządku chronologicznym i systematycznym,
4) ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznych (kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów i wydatków) gminy,
5) ujmowanie w księgach rachunkowych i wyniku finansowym gminy wszystkich osiągniętych, przypadających na rzecz gminy przychodów
i obciążających ją kosztów dotyczących danego roku obrotowego niezależnie od terminu i zapłaty wg zasad określonych w ustawie
o rachunkowości,
6) prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wykazu stosownych ksiąg,
7) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych dla każdego roku obrotowego,
8) dokonywanie wyceny środków trwałych wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości,
9) prowadzenie ksiąg pomocniczych dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych,
10) prowadzenie kont rozrachunkowych z Urzędami Skarbowymi,
11) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych,
12) właściwe przechowywanie dochodów księgowych, dokumentów inwentaryzacyjnych ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,
13) układanie dokumentów po zakończeniu okresu sprawozdawczego
w porządku i kolejności dostosowanej do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i przechowywanie w sposób zapewniający ich nienaruszalność i łatwe odszukanie danych,
14) znakowanie zbiorów dokumentacji księgowej zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
15) prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji ewidencji wydatków osobowych, nagród, kosztów podróży, przysługujących ekwiwalentów w tym list płac, kart wynagrodzeń i rozliczania delegacji służbowych,
16) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych gminy,
17) prowadzenie kart ksiąg pomocniczych dla rozrachunków
z pracownikami (imienne karty płac, świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz podatków),
18) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie składek ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia pracowników w Urzędzie Gminy i jednostek organizacyjnych gminy,
19) prawidłowe potrącanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzanie w terminie do Urzędu Skarbowego,
20) obsługa działalności socjalno-bytowej pracowników Urzędu Gminy
i podległych jednostek organizacyjnych gminy,
21) rozliczanie należności z tytułu podatku VAT,
22) realizacja wydatków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
23) obliczanie wynagrodzenia sołtysów za inkaso,
24) opracowywanie projektów planów funduszy gminnych i dysponowanie środkami tych funduszy tworzonych odrębnymi przepisami,
25) prowadzenie spraw z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
26) prowadzenie kont i kart dotyczących zaangażowania środków budżetu   gminy jako jednostki,
27) prowadzenie obsługi księgowej samorządowej instytucji kultury,
28) rozliczanie wyników inwentaryzacji,
29) udział  w opracowywaniu sprawozdań  z realizacji uchwał Rady Gminy,
30) wprowadzanie informacji z zakresu swojego stanowiska do BIP,
uczestnictwo w pracach Gminnego Centrum Informacji. Informacje o warunkach pracy:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: - list motywacyjny, - życiorys(CV), - kserokopie świadectw pracy, - kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, - kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, - referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy oraz aktualnego miejsca pracy, - oryginał kwestionariusza osobowego - zgodnie z wzorem, - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, Dokumenty kandydat składa w formie oryginałów lub poświadczonych odpisów.

Miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów w godzinach pracy Urzędu w pok. nr 3 lub pocztą pod adres: Urząd Gminy Jakubów, 05-306 Jakubów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w terminie do 05.01.2007 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi: Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1593 z późn. zm.).

Załączniki

Lista kandydatów (1.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o naborze (9.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Piotrowski
Data wprowadzenia:2008-08-19 09:29:48
Opublikował:Stanisław Piotrowski
Data publikacji:2008-08-19 09:29:48
Ostatnia zmiana:2008-08-19 09:29:48
Ilość wyświetleń:3381

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij