Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

ds. Ochrony Środowiska, Budownictwa, Planowania Przestrzennego

Jednostka: Urząd Gminy Jakubów

Data ogłoszenia: 2008-01-09 00:00:00

Termin składania dokumentów: 2008-01-30

Wprowadzono do BIP: 2008-08-19

Jedostka składająca ofertę: Urząd Gminy Jakubów

Stanowisko: ds. Ochrony Środowiska, Budownictwa, Planowania Przestrzennego

Wykształcenie: wykształcenie:
wyższe - kierunek administracja samorządowa

Wymagania związane ze stanowiskiem:

doświadczenie zawodowe :
co najmniej 2-letni staż pracy


umiejętności zawodowe:
- znajomość ustaw o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej dla gmin, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o planowaniu przestrzennym,
o ochronie środowiska, prawo budowlane
- znajomość obsługi urządzeń biurowych tj. łącznic telefonicznych, ksero, fax, poczta elektroniczna,
- znajomość obsługi komputera w zakresie programu Word,


predyspozycje osobowościowe:
uprzejmość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, asertywność, wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość języka obcego w stopniu podstawowym,
- prawo jazdy kat.BZakres obowiązków: Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) powoływanie komisji urbanistyczno – architektonicznych,
2) przygotowywanie projektów uchwał o przystąpieniu gminy
do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w sprawie uchwalenia studium,
3) przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) zawiadamianie na piśmie o terminie wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego właścicieli nieruchomości, których wnioski nie zostały uwzględnione w projekcie planu,
5) przygotowywanie projektu uchwały rozstrzygającej o protestach wniesionych do projektu planu,
6) przygotowywanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian,
7) opracowywanie projektów uchwał określających źródła pokrycia zobowiązań powstałych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
8) składanie studium oraz przedkładanie go do zaopiniowania,
9) sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
10) dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli rada gminy stwierdzi taką potrzebę z własnej inicjatywy lub w wyniku uwzględniania wniosków, protestów i zarzutów,
11) dokonywanie okresowych ocen i analiz skutków zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym, oraz kierowanie do rady gminy
wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planu,
12) rozpatrywanie roszczeń właścicieli nieruchomości, jeżeli w wyniku
uchwalenia planu ich prawa zostały ograniczone,
13) wypłacanie właścicielowi odszkodowania w przypadku gdy wartość jego nieruchomości uległa obniżeniu na skutek zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
14) przedstawianie radzie gminy wykazu decyzji dotyczących wypłacenia odszkodowania wraz z oceną skutków,
15) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
16) przekazywanie kopii uchwalonych miejscowych planów Wojewodzie, Staroście i Marszałkowi Województwa,
17) ustalanie w formie decyzji jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i pobieranie tej opłaty,
18) składanie radzie gminy informacji o wydanych decyzjach w sprawie opłat, o których mowa w pkt 17,
19) ustalanie w drodze decyzji sposobu tymczasowego zagospodarowania terenu, jeżeli takie zasady użytkowania ustalono w planie zagospodarowania przestrzennego,
20) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
21) prowadzenie rozprawy administracyjnej w przypadku braku planu zagospodarowania terenu oraz przedstawianie wojewodzie warunków,
22) orzekanie o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
23) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
24) opracowywanie projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło oraz energię elektryczną,
25) przygotowywanie opinii w sprawie lokalizacji autostrady przebiegającej przez teren gminy,
26) opracowywanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Gminy,
27) udział w tworzeniu i realizacji wniosków o „pomoc finansową”,
28) rozliczanie zadań inwestycyjnych,
29) sporządzanie sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów,
30) sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych oraz koordynowanie w/w działań,
31) pozyskiwanie środków zewnętrznych, finansowych,
34) przygotowywanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb przetargowych z zakresu działania stanowiska,
35) przekazywanie informacji z zakresu swojego stanowiska do BIP.
36) załatwianie spraw związanych z udziałem finansowym właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości w budowie urządzeń
i infrastruktury,
37) udostępnianiu każdemu informacji o środowisku i jego ochronie
znajdujących się w posiadaniu Urzędu Gminy,
38) realizacja zadań związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
39) współpraca z inwestycjami ochrony środowiska,
40)przygotowywanie programów ochrony środowiska w zakresie działania gminy,
41) podejmowanie działań niezbędnych do przeciwdziałania i usunięcia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,
42) przygotowywanie projektów przepisów gminnych ustanawiających
ograniczenia w korzystaniu z urządzeń stwarzających uciążliwość
dla środowiska w zakresie haseł i wibracji,
43) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz realizacji zadań związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz udostępnianie informacji o środowisku,
44) obsługiwanie gminnego funduszu ochrony środowiska –
przygotowywanie zestawień przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska oraz przedstawianie ich Radzie Gminy do zatwierdzenia,
45) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy dostosowanych
do programu zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska
wynikającego z polityki ekonomicznej państwa,
46) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie programów
zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska wynikających
z polityki ekologicznej państwa,
47) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
48) występowanie do powiatowego inspektoratu sanitarnego o podjęcie stosownych działań w razie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy,
49) przygotowywanie postanowień w sprawie pozyskiwania kopalin
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
50) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do prac geologicznych,
51) przygotowywanie warunków technicznych do podłączenia nowych
posesji do istniejącego wodociągu gminnego,

Informacje o warunkach pracy:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: - list motywacyjny, - życiorys(CV), - kserokopie świadectw pracy, - kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, - kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, - referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy oraz aktualnego miejsca pracy, - oryginał kwestionariusza osobowego- zgodnie z wzorem, - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, Dokumenty kandydat składa w formie oryginałów lub poświadczonych odpisów.

Miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów w godzinach pracy Urzędu w pok. nr 3 lub pocztą pod adres:Urząd Gminy Jakubów, 05-306 Jakubów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska, budownictwa i planowania przestrzennego” w terminie do dnia 30.01.2008r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi: Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1593 z późn. zm.).

Załączniki

Ogłoszenie o naborze (9.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista kandydatów (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wynikach (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Piotrowski
Data wprowadzenia:2008-08-19 11:51:34
Opublikował:Stanisław Piotrowski
Data publikacji:2008-08-19 11:51:34
Ostatnia zmiana:2008-08-19 11:51:34
Ilość wyświetleń:3560

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij