Jakubów, dnia 14 grudnia 2011 roku

Wójt Gminy Jakubów

 BP.6220.5.2011

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 33 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego /piasku/ w miejscowości Góry gm. Jakubów”  działka nr ewid. 595 uzyskano opinie: 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowieniem nr WOOŚ-  II.4240.1608.2011.IA z dnia 29 listopada 2011 r. stwierdził potrzebę sporządzenia raportu oraz przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim opinią sanitarną nr ZNS-7120-41/11 z dnia 30 listopada 2011 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 

Z ww. postanowieniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Góry.

                                                                       Wójt

                                                                Hanna Wocial