Wójt Gminy Jakubów                       

                                                                                                                                                                                         Jakubów, dnia 29 grudnia 2011 roku

 

BP.6220.5.2011

 

                                               

O B W I  E  S Z C Z E N I E 

             

           Wójt Gminy Jakubów działając na podstawie art. 38 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2011 roku, na wniosek Trans-Kop Ryszard Baran została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego /piasku/ w m. Góry gm.Jakubów.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania  się z jej treścią w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                                                                                                       Wójt

                                                                                                                                                                                               Hanna Wocial

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Góry.