Wójt Gminy Jakubów                                                Jakubów 11 stycznia 2012 r.

BP.6220.4.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 33 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew” uzyskano następujące opinie uprawnionych organów:

 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowieniem nr WOOŚ-  II.4240.1769.2011.MŚ z dnia 28 grudnia 2011 r. stwierdził potrzebę sporządzenia raportu oraz przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim opinią sanitarną nr ZNS-7120-50/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

 

Z ww. opiniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.

 

 

Wójt

Hanna Wocial