Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na "Remont chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Mistów oraz Leontyna gmina Jakubów"

OGŁOSZENIE

 

                 Wójt Gminy Jakubów ogłasza przetarg nieograniczony na  Remont chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Mistów oraz Leontyna gmina Jakubów„

 

 

Termin wykonania zamówienia  -    Termin realizacji zamówienia:  od daty otrzymania przez Zamawiającego pisma akceptującego o zakończeniu procedury przetargowej i przyznaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich,   do  30  sierpnia  2012  roku.

W przypadku nieuzyskania  środków na w/w inwestycję /po zakończeniu procedury przetargowej/ tj. negatywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

 

Wartość zamówienia  -  pow. 14 000 Euro   a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 4 w godz. 800 - 1500.

 

Zamawiający zamieścił również  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej  www.jakubow.pl

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – Remont chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Mistów oraz Leontyna  polegające na wykonaniu:

a/ robót przygotowawczych

b/ robót ziemnych

c/ krawężników i obrzeży

d/ zatok autobusowych,

e/ chodników i zjazdów

f/ odwodnienia

w jednostkach miary i ilościach podanych w załączonym do niniejszej specyfikacji przedmiarem robót (jednostki miary i ilości podane w przedmiarze są zgodne z kosztorysem inwestorskim) oraz zgodne

z projektem budowlanym.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Mistów gmina Jakubów na  działce o numerze ewidencyjnym 420, 51/2, 466, obręb Nr 0014  oraz w miejscowości Leontyna gmina Jakubów na działce o numerze ewidencyjnym Nr 81 i 80, obręb 0011.

 

Wspólny Słownik Zamówień  45.10.00.00-8,   45.20.00.00-9

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych ani wariantowych.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

P. Jacek Biaduń  tel. (025)7579190 w godz. 800 – 1500.

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających /art.67 ust.1 pkt.6/

Brak

 

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   

 spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące  

     warunki,  udziału w postępowaniu:

  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności określonej przepisami ustawy
  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności, określone przepisami ustawy
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia,
  • wykonując zamówienie dysponować będą odpowiednim potencjałem technicznym (sprzętem)  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień  publicznych oraz złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie tych warunków.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

     W przypadku składania oferty wspólnie Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika, który   

      będzie upoważniony do:

  • reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
  • reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu.

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o  

     zamówienie,  każdy z Uczestników złoży, w załączeniu do oferty, dokumenty wymienione

     w  punkcie  XI   jako dowód potwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

4. Wykonawca  może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

     zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych  innych podmiotów,  

     niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W tym celu   

    Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował

     zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym

     celu pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  

     zasobów na okres korzystania z nich  przy wykonywaniu zamówienia.

 

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia

i wymagane dokumenty składające się na ofertę, celem potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu.

 

Ocena spełnienia w/w warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg. formuły „spełnia-nie spełnia”

 

Nie spełnienie chociażby jednego wymaganego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena  100%

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jakubów pok.Nr 4 w terminie do dnia

07  lutego  2012 do godz. 1030.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  07 lutego  2012 r o godz. 1100  w Urzędzie Gminy Jakubów 

pok. Nr 13.

 

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Jakubów, dnia  23  stycznia  2012 r

Załączniki

SPECYFIKACJA - centrum Mistów i Leontyna (112kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oferta - centrum (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie ar.22 (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie oferenta (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
CCI20120117_00001 (24.4MB) Zapisz dokument  
CCI20120117_00002 (24.4MB) Zapisz dokument  
Czytelny przedmiar Mistów str.1 (340.7kB) Zapisz dokument  
Przedmiar Leontyna (91.9kB) Zapisz dokument  
Czytelny przedmiar Mistów str. 2 (164.4kB) Zapisz dokument  
UMOWA centrum Mistów (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Czytelny przedmiar Leontyna (258.9kB) Zapisz dokument  
informacja o wyborze oferty (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie umowa (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Żyłkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Żyłkowska
Data wprowadzenia:2012-01-23 13:29:16
Opublikował:Joanna Żyłkowska
Data publikacji:2012-01-23 13:36:59
Ostatnia zmiana:2012-03-05 11:52:27
Ilość wyświetleń:3220
Urząd Gminy Jakubów
Mińska 15, 05-306 Jakubów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij