OGŁOSZENIE

 

                 Wójt Gminy Jakubów ogłasza przetarg nieograniczony na  Remont chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Mistów oraz Leontyna gmina Jakubów„

 

 

Termin wykonania zamówienia  -    Termin realizacji zamówienia:  od daty otrzymania przez Zamawiającego pisma akceptującego o zakończeniu procedury przetargowej i przyznaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich,   do  30  sierpnia  2012  roku.

W przypadku nieuzyskania  środków na w/w inwestycję /po zakończeniu procedury przetargowej/ tj. negatywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

 

Wartość zamówienia  -  pow. 14 000 Euro   a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 4 w godz. 800 - 1500.

 

Zamawiający zamieścił również  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej  www.jakubow.pl

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – Remont chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Mistów oraz Leontyna  polegające na wykonaniu:

a/ robót przygotowawczych

b/ robót ziemnych

c/ krawężników i obrzeży

d/ zatok autobusowych,

e/ chodników i zjazdów

f/ odwodnienia

w jednostkach miary i ilościach podanych w załączonym do niniejszej specyfikacji przedmiarem robót (jednostki miary i ilości podane w przedmiarze są zgodne z kosztorysem inwestorskim) oraz zgodne

z projektem budowlanym.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Mistów gmina Jakubów na  działce o numerze ewidencyjnym 420, 51/2, 466, obręb Nr 0014  oraz w miejscowości Leontyna gmina Jakubów na działce o numerze ewidencyjnym Nr 81 i 80, obręb 0011.

 

Wspólny Słownik Zamówień  45.10.00.00-8,   45.20.00.00-9

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych ani wariantowych.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

P. Jacek Biaduń  tel. (025)7579190 w godz. 800 – 1500.

 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających /art.67 ust.1 pkt.6/

Brak

 

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   

 spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące  

     warunki,  udziału w postępowaniu:

  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności określonej przepisami ustawy
  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności, określone przepisami ustawy
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia,
  • wykonując zamówienie dysponować będą odpowiednim potencjałem technicznym (sprzętem)  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień  publicznych oraz złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie tych warunków.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

     W przypadku składania oferty wspólnie Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika, który   

      będzie upoważniony do:

  • reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
  • reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu.

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o  

     zamówienie,  każdy z Uczestników złoży, w załączeniu do oferty, dokumenty wymienione

     w  punkcie  XI   jako dowód potwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

4. Wykonawca  może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

     zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych  innych podmiotów,  

     niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W tym celu   

    Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował

     zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym

     celu pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  

     zasobów na okres korzystania z nich  przy wykonywaniu zamówienia.

 

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia

i wymagane dokumenty składające się na ofertę, celem potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu.

 

Ocena spełnienia w/w warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg. formuły „spełnia-nie spełnia”

 

Nie spełnienie chociażby jednego wymaganego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena  100%

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jakubów pok.Nr 4 w terminie do dnia

07  lutego  2012 do godz. 1030.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  07 lutego  2012 r o godz. 1100  w Urzędzie Gminy Jakubów 

pok. Nr 13.

 

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Jakubów, dnia  23  stycznia  2012 r