Wójt Gminy Jakubów

05-306 Jakubów 55

 

BP.6220.8.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Wójt Gminy Jakubów działając na podstawie   art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia,  że w dniu 02.11.2012 r. została wydana decyzja nr BP.6220.8.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Budowa oczyszczalni ścieków „Qśrd =150 m3/d w miejscowości Leontyna gm. Jakubów”.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Mistów i Leontyna.