Wójt Gminy Jakubów

 05-306 Jakubów 55  

       

Jakubów, dnia 27 grudnia 2012 roku

BP.6220.11.2012

 

 

            O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 72 ust.1 pkt.1 i art. 73 ustawy ust. 1 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) że w dniu 17 grudnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów-Mlęcin-Kamionka – modernizacja mostu w msc. Gęsianka wraz z dojazdami”. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach: nr ewid. 137, 361 położonych w miejscowości Ludwinów, nr ewid. 206 położonej w miejscowości Wola Polska w gm. Jakubów oraz nr ewid. 1, 13, 57 położonych w miejscowości Gęsianka gm. Dobre.

            Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) organem właściwym do wydania ww. decyzji jest Wójt Gminy Jakubów w porozumieniu z Wójtem Gminy Dobre.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2, w związku art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) organami biorącymi udział  w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim.

Wniosek inwestora został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych znajdującym się w Urzędzie Gminy Jakubów.

Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, Urzędzie  Gminy  Dobre oraz w miejscowościach Ludwinów i Wola Polska gm. Jakubów  oraz w miejscowości Gęsianka gm. Dobre.