Jakubów, dnia 2 stycznia 2013 roku

Wójt Gminy Jakubów

05-306 Jakubów 55

 

BP.6220.10.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) że w dniu 23 listopada 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  Przedsiębiorstwa  Budowy  Dróg  i  Mostów Sp. z o.o o zmianę decyzji Wójta Gminy Jakubów nr BP.6220.4.2012 z dnia 30.10.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Produkcja kruszywa poprzez wydobycie ze złoża Góry dz. Nr 560 i 561/1”. Wnioskowana zmiana polega na zmianie tytułu przedsięwzięcia z „Produkcja kruszywa poprzez wydobycie ze złoża „Góry dz. Nr 560 i 561/1” na „Produkcja kruszywa poprzez wydobycie ze złoża „Góry dz. Nr 560/1 i 561/1” oraz wyrażeń zawierających nr działki 560. Zmiany wynikają z faktu iż działka nr ewid. 560 wchodząca w skład obszaru, którego dotyczy ww. decyzja została podzielona na działki nr ewid. 560/1 i 560/2.

Organem  właściwym do wydania decyzji zmieniającej dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2, w związku art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) organami biorącymi udział  w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim.

Wniosek inwestora został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych znajdującym się w Urzędzie Gminy Jakubów.

Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 730 1530.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Góry.