Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko pracy ds. obsługi księgowo-kasowej w Urzędziw Gminy Jakubów

 WÓJT GMINY JAKUBÓW

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

DS. OBSŁUGI KSIĘGOWO – KASOWEJ

W URZĘDZIE GMINY JAKUBÓW

 

 

Wymagania niezbędne:

 

  1. wykształcenie:

-          wyższe kierunek administracja

  1. doświadczenie zawodowe :

co najmniej 3 letni staż pracy w tym, co najmniej 6 miesięcy w urzędzie gminy     

 

  1. umiejętności zawodowe:

- znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, pracownikach   samorządowych, instrukcji kancelaryjnej dla gmin, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ordynacji Podatkowej

- znajomość klasyfikacji budżetowej,

- znajomość obsługi urządzeń biurowych,

- znajomość obsługi komputera w zakresie programu Word, Office.

 

  1. predyspozycje osobowościowe:

uprzejmość, komunikatywność,  asertywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i dbałość za powierzone mienie, dobra organizacja i umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 -    obywatelstwo polskie,

-     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

-     niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

-     znajomość języka obcego w stopniu podstawowym,

-     prawo jazdy kat.B

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) prowadzenie obsługi kasowej wg obowiązujących zasad, a w szczególności:

a)      dokonywanie obrotów gotówkowych za pomocą udokumentowanych dowodów kasowych (przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat oraz podejmowanie  odprowadzanie gotówki),

b)      prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków poprzez sporządzanie raportów kasowych polegających na ujmowaniu w nich dowodów kasowych wpłat i wypłat,

2)   sporządzanie poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłaty rachunków i dowodów księgowych,

3) dokonywanie wypłat gotówkowych Urzędu Gminy, GOPS-u, Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Biblioteki,

4)   sporządzanie raportów kasowych,

5)   wystawianie czeków gotówkowych i rozrachunkowych,

6)   prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, zamawianie, ewidencja i rozliczanie,

7)    przygotowywanie sporządzonych Raportów Kasowych do księgowania, dekretowanie  i opisywanie,

8)    prowadzenie rejestru składanych wniosków budżetowych oraz sporządzanie zestawienia zbiorczego i odpowiedzi na złożone wnioski,

9)    współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy,

10) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań stanowiska,

11) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski, interpelacje oraz
zapytania radnych, które dotyczą spraw załatwianych przez stanowisko pracy,

12) przechowywanie akt, stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

13) nadzorowanie rozliczeń z sołtysami oraz udzielanie informacji o przysługujących im uprawnieniach w sprawie dysponowania przez sołectwo środkami finansowymi w ramach budżetu gminy,

14) realizacja całości zadań z zakresu zbierania wniosków do Funduszu Sołeckiego, wyliczeń środków na poszczególne sołectwa oraz rozliczanie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim,

15) prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Gminy Jakubów i jednostek organizacyjnych gminy,

16)  prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem projektów pozyskania środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji gminnych oraz na działania związane z aktywizacją lokalnej społeczności;

17) opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów państwowych w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadań gminnych z funduszy Unii Europejskiej;

18) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań;

19) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych;

20) współpraca z Kierownikiem Referatu Inwestycji oraz merytorycznie z pozostałymi pracownikami w przygotowaniu wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych;

21) naliczanie pracodawcom zwrotów kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny,

- życiorys(CV),

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

- oryginał kwestionariusza osobowego - zgodnie z wzorem ( formularz do pobrania na  stronie BIP Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl)

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku,

 

Dokumenty kandydat składa w formie oryginałów lub poświadczonych odpisów.

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  osobiście  w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 3  lub pocztą pod adres: Urząd Gminy Jakubów, 05-306 Jakubów 55  z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi księgowo-kasowej” w terminie do dnia 23.01.2013 r., do godz. 15.30.

      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminie nie będą rozpatrywane.

Złożonych dokumentów Urząd Gminy Jakubów nie zwraca.

      Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane pisemnie lub telefonicznie.      

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1593 z późn. zm.).

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.

 

Wójt Gminy Jakubów

/-/ Hanna Wocial

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Modrzejewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Modrzejewski
Data wprowadzenia:2013-01-09 13:19:56
Opublikował:Wojciech Modrzejewski
Data publikacji:2013-01-09 13:26:21
Ostatnia zmiana:2013-01-09 13:26:36
Ilość wyświetleń:4613
Urząd Gminy Jakubów
Mińska 15, 05-306 Jakubów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij