Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

  Uchwała  Nr  XXII/126/2012                                            

Rady Gminy Jakubów

z dnia 12 listopada 2012 roku

 

w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

 

 Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, art 42 ustawy  z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ oraz pkt 1, 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków  i  opłat lokalnych w 2013r. /Monitor Polski  z 14 sierpnia 2012 r.  poz. 587/ Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

I. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości jak następuje:

 

1) od powierzchni gruntów:

 

a/ od 1m2 powierzchni gruntów  związanych                                          0,83   

z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu  na sposób zakwalifikowania                                 

w ewidencji gruntów i budynków.                                                        

 

            b/ od 1 m 2 powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych                     4,51           

              na zbiorniki wodne retencyjne  lub elektrowni wodnych

                                                          

         c/ od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych,                                      0,40   

                  

         d/  od 1 m 2 powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie                   0,45   

              odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

              przez organizacje pożytku publicznego      

                                                                        

     2) od  budynków lub ich części:

 

          a/ od 1m2  powierzchni użytkowej  budynków                                        0,10                                                                                         

              mieszkalnych lub ich części.                                                                                                                                                            

          b/ od 1m2 powierzchni  użytkowej  budynków lub ich                                 21,00              

              części związanych z prowadzeniem działalności gospo-                          

              darczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części

              zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej          

 

        c/ od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części                    10,65 zł               

   zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej w

   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym    

 

              

 

        d/ od 1m2 powierzchni użytkowej budynku lub części                                4,63 

  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

 w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

           zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń                        

 

 

        e/ od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków                                                            

            w tym:

 

      1/ budynków letniskowych  przeznaczonych                                                      7,66       

          na wypoczynek i rekreację nie zaspokajających           

          całorocznych potrzeb mieszkaniowych   

                              

      2/ budynków gospodarczych nie związanych                                            6,40 zł     

     z działalnością rolniczą i leśną                                                   

 

              3/ od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej                                                             

                   statutowej działalności pożytku publicznego                                        7,66 zł

                   przez organizacje pożytku publicznego                                      

  

  3) od budowli                                                                                                              2%

ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1pkt 3  i ust.   3-7 ustawy o podatkach           i opłatach lokalnych.

                                                                                              

2. Zarządza  się  pobór  podatku od nieruchomości  od osób fizycznych  w drodze

    inkasa  oraz  poprzez  dokonanie  wpłat  na  rachunek  bieżący  Urzędu  Gminy      

    Jakubów.

 

3. Wyznaczenia inkasentów  oraz  określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso       

  dokona Rada Gminy Jakubów odrębną uchwałą.

                                                                     

                                                                       § 2.

                                                                                   

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                     § 3.

 

 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.                                                                                                                                      

Metadane

Źródło informacji:Ewelika Królak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Modrzejewski
Data wprowadzenia:2013-01-15 14:03:55
Opublikował:Wojciech Modrzejewski
Data publikacji:2013-01-15 14:04:56
Ostatnia zmiana:2013-01-15 14:04:58
Ilość wyświetleń:1599
Urząd Gminy Jakubów
Mińska 15, 05-306 Jakubów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij