Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jakubowie
Jakubów 55 ; 05-306 Jakubów


ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule
"Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Jakubów"

Termin wykonania zamówienia - 2012 roku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zespołu tj. Urzędzie Gminy Jakubów,

pok. nr 6 w godz. 8.00 - 15.00.
Zamawiający zamieścił również Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej

www.ugjakubow.bip.org.pl

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia obejmująca świadczenie usług rozumianych jako

przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego,

na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowychw klasach I-III.
Celem głównym usługi jest wyrównywanie szans edukacyinych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez

indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących na

terenie gminy Jakubów, w terminie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.
Cele szczegółowe projektu to:
• zapewnienie dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na

terenie gminy Jakubów oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi

potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi do XII.2012 roku,

• zwiększenie dysproporcji edukacyjnych rozwojowych uczniów i uczennic szkół z gminy

Jakubów poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i rozwijających do XII.2012

roku,
• doposażenie szkół w materiały dydaktyczne, aby umożliwić stworzenie odpowiednich warunków

indywidualnej pracy z uczniem w szkołach objętych wsparciem z gminy Jakubów do XII.2012 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych ani wariantowych.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest P. Bogusław Dziedzic, tel. ; fax. (0-25) 75 79

161 w godz. 7.30 – 15.30.
W przetargu mogą wziąść udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, oraz spełniający warunki

zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wadium – brak.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie : określone w SIWZ.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jakubów pok. nr 6 w terminie do dnia 29 grudnia 2011 roku do

godz. 10.00, na świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule "Indywidualizacja nauczania uczniów

klas I-III w gminie Jakubów" oraz z dopiskiem : "Nie otwierać przed dniem 29 grudnia 2011 roku godziną

10:15".
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2011 roku o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Jakubów pok. nr 13.
Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez pkres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem

terminu do składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Jakubów, dnia 22 grudnia 2011r.