Wójt Gminy Jakubów                                                

                                                             Jakubów, dnia 22 stycznia 2013 roku

 

 

BP.6220.11.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 33 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227), że
w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów-Mlęcin-Kamionka – modernizacja mostu w msc. Gęsianka wraz z dojazdami”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 137, 361, położonych w miejscowości Ludwinów, nr ewid. 206 położonej w miejscowości Wola Polska, w gm. Jakubów oraz nr ewid. 1, 13, 57 położonych w miejscowości Gęsianka, gm. Dobre, w dniu 22 stycznia 2013 roku

 

zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia.

 

Z ww. postanowieniem oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

 

                                  

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w Urzędzie Gminy Dobre oraz w  miejscowościach Ludwinów                i Wola Polska, gm. Jakubów wraz w miejscowości Gęsianka, gm. Dobre.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Wójt

 

                                                                                                                 Hanna Wocial