Jakubów, dnia 1 luty 2013 roku

 

BP.6220.11.2012

O B W I  E  S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) informuję  o wydaniu przez Wójta Gminy Jakubów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BP.6220.11.2012, z dnia 01.02.2013 r. dla przedsięwzięcia pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów-Mlęcin-Kamionka – modernizacja mostu w msc. Gęsianka wraz z dojazdami”.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach: nr ewid. 137, 361 położonych w miejscowości Ludwinów, nr ewid. 206 położonej w miejscowości Wola Polska w gm. Jakubów oraz nr ewid. 1, 13, 57 położonych w miejscowości Gęsianka gm. Dobre.

 

Wnioskodawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, Urzędzie  Gminy  Dobre oraz w miejscowościach Ludwinów i Wola Polska gm. Jakubów  oraz w miejscowości Gęsianka gm. Dobre.