Wójt Gminy Jakubów                                   Jakubów, dnia 28 marca 2013 roku

05-306 Jakubów 55

 

BP.6220.10.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 33, ust. 2,  pkt. 2, lit. a z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) że, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Nr BP.6220.4.2012, z dnia 30.10.2012 roku, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn. „Produkcja kruszywa poprzez wydobycie ze złoża „Góry dz. Nr 560 i 561/1”, w dniu 25.03.2013 roku -

 

zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z ww. postanowieniem oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 7301530.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Góry.

 

 

Z up. Wójta

Bogusław Dziedzic

Zastępca Wójta