Jakubów, dnia 30 października 2013 roku

Wójt Gminy Jakubów

 

BP.6220.4.2011.ZM

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 33 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew” uzyskano opinie i uzgodnienia:

 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowieniem nr WOOŚ-  II.4240.156.2013.EW z dnia 29 sierpnia  2013 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim opinią sanitarną nr ZN.4511.4.2013 z dnia 31.05.2013 r. zaopiniował budowę w/w bez zastrzeżeń.

Ze zgromadzoną w powyższej sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

 

                                                                                                            Wójt

                                                                   Hanna Wocial

                                                                                                    

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.