Jakubów, dnia 9 czerwca 2014 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.5.2014.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 146, 147/1,147/2, 147/3, 147/4, 150/2, 151/2 położonych  w m. Anielinek gm. Jakubów, powiat Miński uzyskano następujące opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie –

postanowieniem nr WOOŚ-II.4240.295.2014.MŚ z dnia 24.03.2014 r. stwierdził potrzebę sporządzenia raportu oraz przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim –

    opinią sanitarną nr ZN.4510.15.2014 z dnia 14.03.2014 r. stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu oraz przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Z ww. postanowieniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

    Wójt

Hanna Wocial

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Anielinek.