Jakubów, dnia 2 lipca 2014 roku

Wójt Gminy Jakubów

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.5.2014.ZM

 

O B W I  E  S Z C Z E N I E 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Wójta Gminy Jakubów w dniu 2.07.2014 roku, decyzji nr IN.6220.5.2014.ZM, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowo-Usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 146, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 150/2, 151/2 położonych  w m. Anielinek gm. Jakubów.

 

Wnioskodawca:  Doxa-Capital Sp. z o.o. Sp.K. Al. Jerozolimskie 65/79,

00-697 Warszawa   

Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Anielinek.