Jakubów, dnia 28 lipca 2014 roku

IN.6220.4.2014.ZM

 

 Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami (wytwarzania, zbierania, transportu i przetwarzania odpadów) „EKO-SAM BIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Jakubowie, ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów otrzymano następujące opinie:

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  postanowieniem z dnia 1.04.2014 r.  sygnatura akt WOOŚ-II.4240.341.2014.MŚ,  wyraził opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu ooś na zgodny z art. 66 ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim w opinii sanitarnej z dnia 31.03.2014.ZM r., sygnatura ZN.4510.21.2014 uznał, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego nie jest wymagane.

 

Z ww. postanowieniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

 

 

                                Z up. Wójta

                        Sekretarz Justyna Miłaczewska

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jakubów.