Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Informacja z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie za 2013 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie w 2013 roku realizował zadania własne i zlecone wynikające z:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania zlecone

W zakresie zadań zleconych ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych  w  2013 r. wypłaciliśmy następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne na ogólną kwotę - 616 714,00 zł, tj. 6284 świadczenia,

- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - 338 977,00 zł tj. 3189 świadczeń,

- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 158 202,00 tj. 1034 świadczenia,

- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 100 977,40 zł, tj. 179 świadczeń,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wys. 46 000,00 zł, tj. 46

  świadczeń,

- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie - 7 700,00 zł, tj. 77 świadczeń.

Na powyższe świadczenia wydatkowano kwotę  1 268 570,40  zł.

W ww. okresie dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na ogólną kwotę 2 789,00 zł (kwota 2712,00 zł pomniejsza wydatki danego roku, kwota 77,00 zł została zwrócona na konto Wojewody).

Za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzano składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 18 541,80 zł (119 świadczeń).

Zgodnie z art. 33 ust.2a ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi wynoszą
3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2013 r. kwotę 38 404,36 zł wydatkowano m.in. na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń  rodzinnych, zakup artykułów biurowych, usługi związane z obsługą programu do świadczeń rodzinnych.    

Za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzano składkę na ubezpieczenie zdrowotne, wydatkowano na ten cel kwotę 1570,00 zł ( 31 świadczeń).

15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymało w 2013 r.  pomoc finansową realizowaną w ramach  rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Koszt pomocy wyniósł ogółem 25 538,00 zł.

Zadania zlecone ogółem - 1 349 835,56 zł

Zadania własne

W zakresie zadań własnych w 2013 r. 103 rodziny tj. 291 osób w rodzinie otrzymało zasiłki celowe i specjalne celowe z przeznaczeniem m.in. na : zakup opału, odzieży, artykułów żywnościowych i szkolnych, zakup leków i leczenie, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego i kolonii dla dzieci, opłacenie energii elektrycznej, remont mieszkania.

Wydatkowano na ten cel kwotę 85 127,87 zł.

17 rodzin tj. 61 osób w rodzinie otrzymało z uwagi na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i potrzebę ochrony macierzyństwa zasiłki okresowe na ogólną kwotę 50 690,00 zł, z czego 7 866,00 zł to środki własne, natomiast 42 824,00 zł pochodzi z dotacji.

Zatrudnionych było również 7 osób świadczących usługi 6 niepełnosprawnym osobom. Koszt usług stanowił kwotę 32 735,62 zł.

W 2013 r.  10 samotnym osobom  oraz 3 osobom  pozostającym w rodzinie wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę 52 523,59  zł, tj. 116 świadczeń.  Świadczenia w całości zostały wypłacone ze środków pochodzących z dotacji. Otrzymano zwrot zasiłku stałego w kwocie 4515,00 zł wypłaconego 1 osobie (12 świadczeń) od gminy będącej ostatnim miejscem zameldowania osoby na pobyt stały.

W powyższym okresie odprowadzano składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych na ogólną kwotę 3 893,64 zł (98 składek). Świadczenia w całości zostały wypłacone ze środków pochodzących z dotacji. Otrzymano zwrot składki w kwocie 406,35 zł.

W ramach Rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" 128 dzieci korzystało z posiłków w stołówkach szkolnych. Koszt tych  posiłków wyniósł 57 167,70 zł, z czego środki własne to kwota 16 730,70 zł, a dotacja - 40 437,00 zł. W ramach tego programu 28 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności. Przeznaczono na ten cel kwotę
25 930,00 zł, z czego środki własne to kwota 16 367,00 a dotacja - 9 563,00 zł.

Do jednej ze szkół dowożono obiady - koszt dowozu (środki własne) - 1 190,54 zł.

Ponadto na podstawie art. 6 a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" 21 dzieci dożywianych było bez wydania decyzji administracyjnej. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 5 573,00 zł (środki własne).

Z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych skorzystało 144 rodziny, tj. 432 osoby w rodzinie.

Od 2012 r. zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina jest zobowiązana do współfinansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. W okresie styczeń - grudzień 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 8 540,89 zł ogółem związane z utrzymaniem 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

W analizowanym okresie wypłacano również 1 osobie dodatek mieszkaniowy na ogólną kwotę 879,70 zł.

Koszty utrzymania Ośrodka pokrywane są częściowo ze środków własnych i częściowo z dotacji otrzymywanej z budżetu Wojewody.

Struktura wydatków w  2013 r. jest następująca:

- środki własne - 147 511,57 zł,

- dotacja - 79 391,00 zł.

Zadania własne ogółem : 546 233,77  zł, z czego :

- środki własne - 322 522,89 zł,

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych  -  223 710,88 zł.

Budżet Ośrodka 2013 r. wyniósł ogółem :

plan -             2 057 259,00  zł,

wykonanie -   1 896 069, 33  zł.

W 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie kontynuuje realizację projektu "Od bierności do aktywności" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu stanowił kwotę 105 000,00 zł, z czego 93 975,00 zł pochodzi z dotacji a 11 025,00 zł stanowi wkład własny.

W 2013 r. zrealizowano wydatki w wysokości 99 607,75 zł ogółem, z czego 88 582,75 zł pochodzi z dotacji, zaś 11 025,00 zł ze środków własnych (wypłacono zasiłki celowe dla 6 beneficjentów biorących udział w projekcie).

W ramach projektu jego uczestnicy wzięli udział w warsztatach kompetencji społecznych i wychowawczych, warsztatach z doradcą zawodowym, kursie - opiekun osób starszych i chorych.

Uczestnicy wraz z dziećmi wzięli również udział w 2 wyjazdach integracyjno - edukacyjnych.

            Ośrodek prowadził też działalność w postaci rozdawnictwa żywności w ramach programu "Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej" otrzymanej od Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej "Stowarzyszenie Charytatywne" w Siedlcach.

Sporządziła : A. Żelazowska

07.03.2014 r.

 

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Modrzejewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Modrzejewski
Data wprowadzenia:2014-08-01 11:48:30
Opublikował:Wojciech Modrzejewski
Data publikacji:2014-08-01 11:51:29
Ostatnia zmiana:2014-08-01 11:51:33
Ilość wyświetleń:1825

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij