Jakubów, dnia 3 listopada 2014 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.2.2014.ZM

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267)Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 października 2014 roku wpłynęło pismo P. Marioli i Krzysztofa Wocial, o wycofanie wniosku z dnia 20.12.2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kurnika nr 3 na 28 tys. sztuk kur w miejscowości  Jędrzejów Nowy gm. Jakubów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 496 i 497”.

Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Wobec powyższego udzielam stronom terminu 7 dni, od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia na ewentualne wypowiedzenie się w sprawie.

            Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ-II.4242.99.2014.BS z dnia 10.09.2014 roku oraz Opinią sanitarną Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim nr ZN.4511.4.2014 z dnia 25.03.2014 r., w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godz. 730 – 1530 .

 

Wójt

     Hanna Wocial

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń (na okres 14  dni) w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowości Jędrzejów Nowy gm. Jakubów.