Jakubów, dnia 3 grudnia 2014 r.

IN.6220.10.2014.ZM

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 poz. 267) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), Wójt Gminy Jakubów zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew”, polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid, 66 położonej w miejscowości Wiśniew gm. Jakubów,  uzyskano opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie –

    postanowieniem nr WOOŚ- II.4240.1388.2014.UW z dnia  25.11.2014 r.(data wpływu do UG Jakubów 28.11.2014 r.) stwierdził w opinii, potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim –

    opinią sanitarną nr ZN.4510.43.1.2014 z dnia 19.11.2014 r.(data wpływu do UG Jakubów 2.12.2014 r.) stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu oraz przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Z ww. postanowieniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Zgodnie z art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) Wójt Gminy Jakubów zawiadamia iż w/w postępowanie administracyjne nie może zostać zakończone w terminie określonym art. 35 Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwagi  na skomplikowany charakter sprawy oraz tryb postępowania określony w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).

Jednocześnie informuję, iż załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia 30 stycznia  2015 roku.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.