Jakubów, dnia 11 grudnia 2014 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.10.2014.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013  poz. 267 ze zm.) oraz art. 33 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze  zm.)  że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew” zostały wydane postanowienia:

- w dniu 10 grudnia 2014 r. postanowienie   nr IN.6220.10.2014.ZM o nałożeniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. dla planowanego przedsięwzięcia pn.  „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew”;

 

- w dniu 11 grudnia 2014 r. postanowienie nr IN.6220.10.2014.ZM o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z ww. postanowieniami oraz zgromadzoną w powyższej sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

 Wójt

Hanna   Wocial

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń (na okres 14  dni) w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.