Jakubów, dnia 28 stycznia 2015 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.11.2014.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013  r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o środowiskowych uwarunkowaniach dla kurnika znajdującego się na działce nr ewid 51 w m. Jędrzejów Nowy gm. Jakubów otrzymano następujące opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  postanowieniem z dnia 14.01.2014 r.  sygnatura akt WOOŚ-II.4240.1512.2014.MŚ, umorzył postępowanie,  

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim w opinii sanitarnej z dnia 03.12.2014 r., sygnatura ZN.4510.50.2014 uznał, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego nie jest wymagane.

Z ww. opiniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jędrzejów Nowy.