Jakubów, dnia 28 stycznia  2015 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.11.2014.ZM

 

O B W I  E  S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 28.01.2015 roku, decyzji nr IN.6220.11.2014.ZM o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla kurnika znajdującego się na działce nr ewid 51 w m. Jędrzejów Nowy gm. Jakubów.

Wnioskodawca:  Jarosław Gujski.

Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

      Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, oraz miejscowości Jędrzejów Nowy.