Jakubów, dnia 29 stycznia 2015 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.10.2014.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, iż postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek P. Adama Roguskiego sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew” nie może zostać zakończone w terminie określonym art. 35 Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwagi na prowadzoną ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko i związane z tym uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mińsku Mazowieckim.

         Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją dot. tej sprawy w Urzędzie Gminy w Jakubowie pok. Nr 5 w godz. 730 – 1530 .

Jednocześnie informuję, iż załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia       27 lutego 2015 roku.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń (na okres 14  dni) w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.