Jakubów, dnia 11 marca 2015 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

 

IN.6220.10.2014.ZM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 poz. 267) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew”, polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid, 66 położonej w miejscowości Wiśniew gm. Jakubów,  uzyskano uzgodnienia i opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – w piśmie WOOŚ- II.4240.14.2015.UW z dnia 23 lutego 2015 poinformował, że uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia postanowieniem nr WOOŚ- II.4240.156.2013.EW z dnia  29.08.2013 r.

 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim –  opinią sanitarną nr ZN.4510.3.1.2015 r. z dnia 3.02.2015 r. zaopiniował ww. przedsięwzięcie bez zastrzeżeń.

Z ww. postanowieniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Zgodnie z art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) Wójt Gminy Jakubów zawiadamia iż w/w postępowanie administracyjne nie może zostać zakończone w terminie określonym art. 35 Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwagi  na skomplikowany charakter sprawy oraz tryb postępowania określony w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).

Jednocześnie informuję, iż załatwienie sprawy przewiduje się w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 roku.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń (na okres 14  dni) w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.