Jakubów, dnia 13 maja 2015 roku

Wójt Gminy Jakubów

Ul. Mińska 15

04-306 Jakubów

 

IN.6220.12.2014.ZM

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz 33 ust. 1 pkt. 5,  art. 74 ust. 3, art. 72 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),  o możliwości zapoznania się z dokumentami zgromadzonymi  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kurnika nr 3 na 28 tys. sztuk kur w miejscowości  Jędrzejów Nowy gm. Jakubów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 496 i 497” i udziela  terminu 14 dni od daty uwidocznienia niniejszego obwieszczenia na wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów.

 Po w/w terminie wydana zostanie decyzja administracyjna.

 

Wójt Gminy Jakubów  informuje, że w ramach prowadzonego postępowania uzyskano następujące uzgodnienia i opinie:

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ-II.4242.30.2015.BS z dnia 07.05.2015 roku o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia i określeniu warunków jego realizacji,

- opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim nr ZN.4511.4.2015 z dnia 4.02.2015 roku o zaopiniowaniu przedsięwzięcia bez zastrzeżeń

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń (na okres 14  dni) w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jędrzejów Nowy gm. Jakubów.