Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Jakubów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Jakubów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

  1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Jakubów
  2. Określenie stanowiska: stanowisko ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz współpraca z organizacjami pozarządowym
  3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1.               Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślone przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z zakresu administracji lub zarządzanie i marketing,
  7. doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny staż pracy w tym, co najmniej 6 miesięcy w urzędzie gminy,

8.   znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word, Excel, PowerPoint oraz umiejętności posługiwania się technikami internetowymi, obsługa urządzeń biurowych,

 9.   znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, instrukcji kancelaryjnej, Kodeku postępowania administracyjnego, prawo wodne, o ochronie zwierząt,  o stowarzyszeniach,

 

2.               Wymagania dodatkowe:

1.     predyspozycje osobowościowe:

a)     odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność,

b)     wysoka kultura osobista,

c)      umiejętność pracy w zespole,

d)     zdolności organizacyjne, komunikatywność,

e)     posiadanie prawa jazdy kat. B

f)      znajomość zagadnień dotyczących uwarunkowań pozyskiwania środków zewnętrznych ze źródeł unijnych oraz krajowych,

g)     wiedza w zakresie nowej perspektywy finansowania na lata 2014-2020, m.in. PROW, Leader, PO WER, FIO, ASOS,

h)     znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektów, przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, studiów wykonalności projektu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu,

 

3.               Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)        prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem projektów pozyskania środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji gminnych oraz na działania związane  z aktywizacją lokalnej społeczności;

2)        opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów państwowych w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadań gminnych z funduszy Unii Europejskiej;

3)        współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych;

4)        współpraca z Kierownikiem Referatu Inwestycji oraz merytorycznie  z pozostałymi pracownikami w przygotowaniu wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych;

5)  współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy na rzecz jego  mieszkańców, a w szczególności:

a) przygotowywanie i realizacja rocznych projektów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

b) koordynowanie współpracy gminy z organizacjami oraz monitorowanie warunków jej rozwoju,
c) utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami,

d)udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom,
e) informowanie organizacji o przeprowadzonych otwartych konkursach ofert w zakresie realizacji zadań publicznych oraz innych możliwości pozyskiwanych funduszy,
f) podejmowanie działań na rzecz wspierania, rozwoju i aktywizacji organizacji pozarządowych w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania,
g) organizowanie szkoleń dla organizacji.

6)        współpraca z administracją rządową i samorządową, które zajmują się współpracą z organizacjami,

7) współpraca z sektorem pozarządowym szczebla ogólnopolskiego, wojewódzkiego i powiatowego w celu wspierania merytorycznego i edukacyjnego organizacji działających w gminie,

8)  koordynowanie zadań w zakresie wsparcia inicjatyw społecznych na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania,

9) udział w komisjach konkursowych rozpatrujących wnioski organizacji pozarządowych składanych  w drodze otwartych konkursów ofert.

10)  sprawy związane z rolnictwem, współdziałanie z organizacjami rolników i instytucjami wspierającymi rolnictwo,

11)  prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,

12)  prowadzenie spraw z zakresu weterynarii i współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi,

13) organizacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz współdziałanie za schroniskami zwierząt, rejestracja psów ras niebezpiecznych,

14) prowadzenie spraw z zakresu prawa łowieckiego,

15) prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa,

16) wykonywanie zadań z Prawa wodnego zastrzeżonych do kompetencji gminy,

17) prowadzenie spraw z zakresu szacowania strat w uprawach rolnych znajdujących się na obszarach, gdzie powstały szkody na skutek klęsk żywiołowych.

 

Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku:

Praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek piętrowy, w tym wszystkie pomieszczenia biurowe na piętrze, brak windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości.

 

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Jakubów w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie w naborze nie przekroczył 6%.

 

6.         Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,

- życiorys(CV),

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

- kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286, z późn.zm.)

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku,

- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

- inne dokumenty.

 

  Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  osobiście  w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 1  lub pocztą pod adres: Urząd Gminy Jakubów, ul. Mińska 15,  05-306 Jakubów z dopiskiem:

    „Dotyczy naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi” w terminie do dnia 02.06.2015 r., do godz. 15.30 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy).

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminie nie będą rozpatrywane.

Złożonych dokumentów Urząd Gminy Jakubów nie zwraca.

            Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane pisemnie lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r. poz. 1182, z późn.zm.).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.

 

Wójt Gminy Jakubów

  /-/ Hanna Wocial

 

Metadane

Źródło informacji:Justyna Miłaczewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Modrzejewski
Data wprowadzenia:2015-05-18 16:58:52
Opublikował:Wojciech Modrzejewski
Data publikacji:2015-05-18 17:14:42
Ostatnia zmiana:2015-05-18 17:17:27
Ilość wyświetleń:2600
Urząd Gminy Jakubów
Mińska 15, 05-306 Jakubów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij