Jakubów, dnia 12 września  2015 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN. 6220.5.2015.ZM

                                                                           Obwieszczenie

 

       Zawiadamia się na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013  poz. 267 ze zm.) że w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach nr SKO.4000.711.2015 z dnia 25.06.2015 r. o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Jakubów nr IN.6220.10.2015 z dnia

9.04.2015 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, Wójt Gminy Jakubów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew”.

Inwestor: PPHU „ELEKTROPLASTMET” Adam Roguski.

Inwestycja polegająca na budowie dwóch turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą będzie realizowana na działce nr ewid. 66 w Wiśniewie.

Wniosek inwestora został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych znajdującym się w Urzędzie Gminy Jakubów.

Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku   w godzinach 730 - 1530.

Ponieważ liczba stron postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) przekracza 20 to w oparciu o art. 74 ust. 3,ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227) do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organów administracji stosuje się art. 49 kpa. Zawiadomienia i doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

   Hanna Wocial

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.