Jakubów, dnia 10 listopada 2015 r.

Wójt Gminy Jakubów

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

IN.6220.2.2015.ZM

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm., zwaną dalej „ustawą ooś” ) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych postanowieniach:

- o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów położonego w miejscowości Jakubów gm. Jakubów o instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacje do produkcji paliwa alternatywnego  na działkach o numerach ewidencyjnych 344, 345, 346, 363/1, 364/1, 364/2, 365/1, 365/3.  „EKO-SAM BIS” Spółka Sp. z o.o. Postanowienie  nr IN.6220.2.2015.ZM z dnia 9.112015 roku,

- o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów położonego w miejscowości Jakubów gm. Jakubów o instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacje do produkcji paliwa alternatywnego  na działkach o numerach ewidencyjnych 344, 345, 346, 363/1, 364/1, 364/2, 365/1, 365/3.
Postanowienie nr IN.6220.3.2013.ZM z dnia 9.11.2015 roku

Postępowanie toczy się na wniosek „EKO-SAM BIS” Spółka Sp. z o.o. ul Dobra 12, 05-306 Jakubów.

Organem  właściwym do wydania decyzji dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Jakubów. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2, w związku art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 z późn zm) organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania uzgodnienia  i opinii są:

 - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim.

Z dokumentacją w powyższej sprawie, w tym w/w postanowieniami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5.

W związku z prowadzoną oceną oddziaływania na środowisko informuje się o możliwości  składania uwag i wniosków w tej sprawie w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia. Ewentualne wnioski i uwagi można wnosić w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Jakubów, w Referacie Inwestycji pok. Nr 5 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@jakubow.pl.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Jakubów

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

                                       Wójt

                                               Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, oraz w miejscowości Jakubów..