Jakubów, dnia 13 listopada  2015 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.5.2015.ZM

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015  r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 2, pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r,  poz. 1235 z późn. zm.) że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew” uzyskano następujące opinie uprawnionych organów:

 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowieniem nr WOOŚ-  II.4240.1373.2015.MŚ z dnia 15.10.2015 r. stwierdził potrzebę sporządzenia raportu oraz przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie opinią sanitarną

 nr ZNS.9022.2.00090.2015.PK z dnia 27 października 2015 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko,

 

Z ww. opiniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

                                                           Wójt

                                                   Hanna Wocial

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń (na okres 14  dni) w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.