Jakubów, dnia 22 grudnia 2015 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów 

 

 

IN.6220.6.2015.ZM

 

                                               

O B W I  E  S Z C Z E N I E 

            

           Zgodnie z art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013  r. poz. 267 z późn. zm.) informuję  o wydaniu przez Wójta Gminy Jakubów decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  znak:  IN.6220.6.2015.ZM  z dnia 22.12.2015 r. dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polska dz. ewid. 424/6 i w  miejscowości Wiśniew dz. ewid. 147 gm. Jakubów, powiat miński.

 

Wnioskodawca:  Gmina Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowościach Wiśniew i Wola Polska .