Jakubów, dnia 8 stycznia 2016 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.2.2015.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013  poz. 267 ze zm.) oraz art. 33 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze  zm.)  że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

 

 - Rozbudowa istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów położonego w miejscowości Jakubów gm. Jakubów o instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacje do produkcji paliwa alternatywnego  na działkach o numerach ewidencyjnych 344, 345, 346, 363/1, 364/1, 364/2, 365/1, 365/3 zostało wydane:

- postanowienie nr IN.6220.2.2015.ZM z dnia 8 stycznia 2016 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 

Z ww. postanowieniem oraz zgromadzoną w powyższej sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń (na okres 14  dni) w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowości Jakubów.