Jakubów, dnia 8 stycznia 2016 roku

Wójt Gminy Jakubów

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.2.2015.ZM

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 w związku z art. 89 i 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze  zm.)  że,

w dniu 16 lutego 2016 roku, o godz. 13°° w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów

odbędzie się rozprawa administracyjna

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 - Rozbudowa istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów położonego w miejscowości Jakubów gm. Jakubów o instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacje do produkcji paliwa alternatywnego  na działkach o numerach ewidencyjnych 344, 345, 346, 363/1, 364/1, 364/2, 365/1, 365/3 oraz prowadzoną w powyższej sprawie oceną oddziaływania na środowisko.

 

Wzywa się strony do złożenia przed rozprawą, ewentualnych wyjaśnień, dokumentów lub innych dokumentów oraz do stawienia się osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników na rozprawę administracyjną.

Nieobecność stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń (na okres 14  dni) w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowości Jakubów.