Jakubów, dnia 17 marca  2016 roku

Wójt Gmina Jakubów

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

IN.6220.2.2015.ZM

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

    Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym

 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów położonego w miejscowości Jakubów gm. Jakubów o instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacje do produkcji paliwa alternatywnego  na działkach o numerach ewidencyjnych 344, 345, 346, 363/1, 364/1, 364/2, 365/1, 365/3” właściwe organy zajęły stanowiska:

 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim –

    opinią sanitarną nr ZN.4510.2.2016 z dnia 28.01.2016 r. zaopiniował w/w przedsięwzięcie bez zastrzeżeń.

 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie –

    postanowieniem nr WOOŚ- II.4240.28.2016.NL.2 z dnia 26.02.2016 r. odmówił uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

Z ww. postanowieniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5

od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

                                                                Wójt

                                                    Hanna Wocial

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w 26 sołectwach Gminy  Jakubów.