Jakubów, dnia 18 marca 2016 r.

IN.6220.2.2015.ZM

                                                Informacja

    Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości treść protokołu z rozprawy administracyjnej, która na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),odbyła się w dniu 16.02.2016 roku w związku z prowadzoną oceną oddziaływania śrdowwisko dla przedsięwziecia pn: Rozbudowa istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów położonego w miejscowości Jakubów gm. Jakubów o instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacje do produkcji paliwa alternatywnego  na działkach o numerach ewidencyjnych 344, 345, 346, 363/1, 364/1, 364/2, 365/1, 365/3.

Treść protokołu zawarta jest w załączniku do niniejszej informacji.

Z dokumentacją sprawy, w tym z protokołem rozprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.

                                                  Wójt - Hanna Wocial