Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

Jakubów, dnia 14 kwietnia 2016 roku

 

IN.6220.7.2015.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016  r. poz. 23) oraz art. 39 ust. 2  pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013,  poz. 1235), że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa budynku obory do 120 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę pod rusztami oraz silosami na kiszonkę o powierzchni do 1000 m2, na działce nr ewid. 264 położnej w m. Jędrzejów Nowy gm. Jakubów uzyskano opinie:

 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie –

    opinią nr WOOŚ-II.4240.68.2016.MŚ.3 z dnia 5 lutego 2016 r. podtrzymaną pismem  nr WOOŚ-II.4240.68.2016.MŚ.4 z dnia 30 marca 2016 r. stwierdził brak potrzeby  sporządzenia raportu oraz przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim –

    opinią sanitarną nr ZN.4510.1.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. podtrzymaną pismem  nr ZN.4510.1.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r. stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu oraz przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z ww. postanowieniami oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów
w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

 

                                                                                               Wójt

                                                                                      Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w miejscowości Jędrzejów Nowy gm. Jakubów