Wójt Gminy Jakubów                                               Jakubów, dnia  6 maja 2016 roku

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.2.2015.ZM

 

O B W I  E  S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 28.04.2016 roku, decyzji nr IN.6220.2.2015.ZM o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego zakładu zagospodarowania odpadów położonego w miejscowości Jakubów gm. Jakubów o instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacje do produkcji paliwa alternatywnego na działkach o numerach ewidencyjnych 344, 345, 346, 363/1, 364/1, 364/2, 365/1, 365/3”.

Wnioskodawca: „EKO-SAM BIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Jakubowie, ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów”.

Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.  Scan decyzji w załączniku do obwieszczenia.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

.

 

     Wójt

            Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz w 26 sołectwach Gminy  Jakubów.