Jakubów, dnia 24 czerwca 2016 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

 

IN.6220.5.2015.ZM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016  r. poz. 23) oraz art. 39 ust2, pkt. 2 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r,  poz. 353 późn. zm.) że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew” uzyskano następujące opinie i uzgodnienia uprawnionych organów:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – postanowieniem nr WOOŚ-II.4242.3.2016.UW.5 z dnia 20.06.2016 r. odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew.

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie opinią sanitarną

 nr ZN.9022.139.2016.DB z dnia 11.02.2016 r. zaopiniował pozytywnie przedsięwzięcie pn: Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew.

 

Z ww. opinią i uzgodnieniem oraz zgromadzoną dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

Ponieważ liczba stron postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) przekracza 20 to w oparciu o art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz.353 ze zm.) do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organów administracji stosuje się art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zawiadomienia i doręczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt

Hanna Wocial

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń (na okres 14  dni) w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.