Jakubów, dnia 24 czerwca 2016 r.

 

Wójt Gminy Jakubów

Ul Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.7.2015.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Jakubów zawiadamia zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz 33 ust. 1 pkt. 5,  art. 74 ust. 3, art. 72 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz.353 ze zm.) o możliwości zapoznania się z dokumentami zgromadzonymi  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku obory do 120 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę pod rusztami oraz silosami na kiszonkę o powierzchni do 1000 m2 planowanej na działce nr ewid. 264 położnej w m. Jędrzejów Nowy gm. Jakubów i  udziela  terminu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów.

 

Po upływie w/w terminie wydana zostanie decyzja administracyjna.

 

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

W związku z powyższym, informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie w Urzędzie Gminy Jakubów pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowości Jędrzejów Nowy  gm. Jakubów.