Jakubów, dnia 5 sierpnia  2016 roku

Wójt Gminy Jakubów

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.5.2015.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 5.08.2016 roku, decyzji nr IN.6220.5.2015.ZM o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew”.

 

Wnioskodawca:  PPHU „ELEKTROPLASTMET” Adam Roguski

 

Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Strony mają prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

   Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.