Jakubów, dnia 5 września 2016 roku

Wójt Gminy Jakubów

Ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6220.5.2015.ZM

 

 

O B W I  E  S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23) Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości informację, że w związku z odwołaniem wnioskodawcy:  PPHU „ELEKTROPLASTMET” Adam Roguski od decyzji nr IN.6220.10.2014.ZM wydanej w dniu 9.04.2015 roku  o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej – elektrownia Wiśniew” sprawa została przekazana do rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach.

Z treścią decyzji oraz zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jakubów w pok. Nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl,  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów, w miejscowościach Wiśniew, Wola Polska, Kamionka gm. Jakubów oraz w Urzędzie Gminy Dobre, w miejscowościach Mlęcin i Adamów gm. Dobre.